கர்ப்பிணிகள் எடை அறிய!!!

கர்ப்பிணிகள் எடை அறிய!!!

கர்ப்பிணிகளின் எடையை அறிய!!!

இந்த கால்குலேட்டர் கர்ப்பிணிகள் எந்த மாதத்தில் எந்த அளவு எடை இருக்க வேண்டும் என்பதை அறிய உதவுகிறது. சாதாரணமாக பெண்கள் கர்ப்பமாக இருக்கும் போது 11-16 கிலோ அதிகமாக இருக்க வேண்டும். அதுவே இரட்டைக் குழந்தைகளாக இருந்தால், 18-23 கிலோ எடை இருப்பார்கள்.

 M   (Or)    Ft In
 kg    (Or)     lb
 kg    (Or)     lb

மற்ற கால்குலேட்டர்கள்

ஓவுலேசன் கால்குலேட்டர்

ஓவுலேசன் கால்குலேட்டர்

இந்த கால்குலேட்டர், எந்த நாட்களில் உறவு கொண்டால் தாய்மை அடைய முடியும் என்பதை கணக்கிட்டு சொல்கிறது.

குழந்தை உயரத்தை சொல்லும் கருவி

இந்த கால்குலேட்டர் குழந்தைகளின் உயரத்தை கணக்கிடப் பயன்படுகிறது. இந்த கால்குலேட்டரை வைத்து குழந்தைகளின் வயதிற்கு ஏற்ற உயரத்தை குழந்தைகள் பெறுகின்றனரா என்பதை தெரிந்து கொள்ள பெரிதும் உதவுகிறது.

Subscribe Newsletter