பாகற்காய் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் 10 பயன்கள்!!!

பாகற்காய் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் 10 பயன்கள்!!!

இந்தி மொழியில் பாகற்காயைக் கரேலா என்று குறிப்பிடுவார்கள். இதனை ஆங்கிலத்தில் Bitter Gourd, Bitter Melon மற்றும் Bitter Squash என்று

Recent Stories